Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı No:1/101

Tel: (0362) 6112104
Tel: (0362) 6112005
Fax: (0362) 6112454

}

Hafta İçi Her Gün
08:00 - 17:00

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Murat KUNDUZ

Murat KUNDUZ

Mali Hizmetler Müdürü

01.08.1973 Bafra doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Bafra’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu. 1996 – 2011 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Halen Yakakent Belediyesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası.

Telefon: (0362) 611 21 04 – Dahili 114
E-mail: muratkunduz@yakakent.bel.tr

Görev Alanları :

 1. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, Belediyenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 2. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını müdürlüklerden gelen teklifler doğrultusunda hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak
 3. Müdürlüğün görev alanına giren mali konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 5. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamasını koordine etmek.
 6. İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettiren, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürüten birimlerce gelen verileri toplayarak muhasebe kaydına almak.
 7. Muhasebe hizmeti olarak giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi işlemlerini yürütmek.
 8. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, gerekli bilgi ve raporları hazırlamak.
 9. Belediye personelinin maaş, ikramiye, sosyal haklara ilişkin bordrolarını hazırlamak ödemesini yapmak, müdürlüğe gelen ve giden evrakların kaydını tutmak ve muhafazasını sağlamak.
 10. Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini ve demirbaş mevcutlarını ilgili müdürlüklerden gelen veriler doğrultusunda düzenlemek ve muhasebe kaydına almak.
 11. Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu müdürlüklerden gelen veriler doğrultusunda hazırlamak.
 12. Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 13. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 14. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 15. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 16. Müdürlükçe verilecek hizmetlerin herkese eşit, günün teknolojik şartlarını kullanarak mümkün olduğunca hızlı iş akışını sağlamak. Malî konularda Kanun, Tüzük, Yönetmelik gibi mevzuatla ve üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.