Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı No:1/101

Tel: (0362) 6112104
Tel: (0362) 6112005
Fax: (0362) 6112454

}

Hafta İçi Her Gün
08:00 - 17:00

Yazı İşleri Müdürlüğü

Murat KUNDUZ

Murat KUNDUZ

Yazı İşleri Müdürü

01.08.1973 Bafra doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Bafra’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu. 1996 – 2011 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Halen Yakakent Belediyesinde Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babası.

Telefon: (0362) 611 21 04 – Dahili 125
E-mail: yaziisleri@yakakent.bel.tr
E-mail: muratkunduz@yakakent.bel.tr

Görev Alanları :

 1. Belediye Başkanının ve /veya ilgili Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, yürürlükteki mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerinin yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapar,
 2. Başkandan aldığı yazılı veya sözlü talimatları yürürlükteki mevzuat hükümleri ile Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre yerine getirir ve ilgili başkan yardımcısını da bilgilendirir.
 3. Bütün yazışmalarda “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” i uygular.
 4. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
 5. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
 6. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
 7. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
 8. Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
 9. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
 10. Müdürlük Bünyesinde tüm iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, Müdürlükte çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
 11. Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
 12. Meclis ve Encümen Toplantılarının organize edilmesini, Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine görüşülmesi için sevkli gelen evraklarla, Başkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar. Belediye Encümen toplantısına Belediye Başkanının görevlendirme yazısıyla Encümenin memur üyesi olarak katılır.
 13. Resmi Gazetede yayınlanan, Belediye ile ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerin; ilgili birimlere bir üst yazıyla gönderilmesinin kontrolünü yaparak, diğer birimleri bilgilendirir.
 14. Belediye Başkanının evlendirme memurlarına vermiş olduğu evlendirme izin onayı doğrultusunda, başkan adına kıyılan nikâhların zamanında, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlatır. Kıyılan nikah akitlerinin ilgili kayıt defterine işlenmesini sağladıktan sonra ilgili kurumlara bildirilmesinin kontrolünü yapar.
 15. Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlar.
 16. Takım ruhunun gelişmesi ve toplu başarıların artmasını sağlayıcı çözümler üretir.
 17. Stratejik planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 18. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.