Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı No:1/101

Tel: (0362) 6112104
Tel: (0362) 6112005
Fax: (0362) 6112454

}

Hafta İçi Her Gün
08:00 - 17:00

Fen İşleri Müdürlüğü

Erdem Tarık TOPAL

Erdem Tarık TOPAL

Fen İşleri Müdürü Vk.

1982 Yılında Alaçamda Doğdu. Ortaokul ve Lise Tahsilini Alaçam Anadolu Lisesinde Tamamladı. Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden Mezun Oldu.2006-2010 Yılları Arasında TSK da Görev Yaptı. Mart 2012 Yılında Yakakent Belediyesinde Memur Olarak Göreve Başladı. Nisan 2014 Tarihinden Bu Yana Yürütmekte Olduğu Zabıta Amiri Görevinde İken 06.07.2021 Tarihi İtibariyle Başkan Yardımcısı Olarak Atandı

Görev Alanları :

Fen İşleri Müdürlüğü yukarıda kapsamı verilen iş ve işlemleri kendi kuruluş ve yönetim planı içerisinde yapar ve/veya yaptırır. Bu program çerçevesinde:

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan Müdürlük bünyesindeki her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların, altyapı ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanlarının ve mevcut tesislerin  kendi imkânları ile yapım, bakım ve onarımını yapmak veya ihale yoluyla yaptırılacakların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği ait şartname ve sözleşmelerini hazırlamak, ihalelerini gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak, muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunulmasını sağlamak,

2- Bu tesislerin yapımını gerçekleştirmek ve denetlemek, kullanılacak veya işletilecek hale getirilmesinin sağlamak,

3- Yukarıda sözü edilen işlere ait hakkediş ve kesin hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak, personelin sigorta ile ilgili yazışmalarını yapmak ve takip etmek. Yüklenici firmaların ve bu firmalarda görev yapan teknik personelin iş bitirme, iş deneyim ve iş yönetme belgelerini  tanzim etmek,

4- İmar planlarındaki yol, bulvar, cadde, meydan, yaya yolları, her türlü alt ve üst yapıların plan şartlarına uygun şekilde yatırım programına alarak yapılmasını temin etmek, planlardaki eksiklik ve hataların tespiti halinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü bilgilendirmek,

5- Kent içi ulaşımın rahatlaması, şehir estetiğin iyileştirilmesi amacı ile ulaşım planlaması, cadde, sokak, meydan ve bahçe aydınlatmaları, yaya yolları düzenlemeleri yapmak ve bunları uygulamak,

6- İlçe afet planını hazırlamak,  diğer müdürlüklerle yapılan ortak plan çerçevesinde muhtemel kötü hava şartları; kar, don, sel baskınları ile mücadele etmek, bunun için gerektiğinde acil eylem ekiplerinin kurulmasını sağlamak,

7- Konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan yol, altyapı, üstyapı imalat malzemelerini almak, bakım ve depolamalarını yapmak, gerektiğinde kullanmak, mevcut araç ve iş makinelerini çalışır halde bulundurarak sevk ve idaresini gerçekleştirmek,,

8- Müdürlüğe bağlı birim ve birim sorumlularının görevlerini tespit ve tayin ile uygulamalarını takip etmek, faaliyetlerini denetlemek, aksaklıklarını gidermek, yıllık, aylık, haftalık ve gerekirse günlük çalışma programlarını hazırlamak, hazırlatmak ve bu programlara göre sevk ve idarelerini temin etmek, bu konularla ilgili olarak üst makamlara gerekli raporların sunulmasını sağlamak,

9- Konusu ile ilgili hizmetleri yürütürken; şantiyede işletme ve çalışma şartlarını iyileştirmek, verim arttırıcı tedbirleri almak ve idame ettirmek,

10- Belediye meclisinin onayına sunulmak üzere müdürlüğün yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak,

11- Başkanlık makamı tarafından istenen çalışma raporu, her türlü bilgi, belge ve etütleri hazırlamak,

12- Belediye Meclis ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı Belediye Kanununa uygun olarak Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak. Belediye Meclis ve Encümenine çalışmaları ile ilgili teklif hazırlamak ve onaya sunmak,

13- Konusu ile ilgili araştırma, planlama koordinasyon geliştirme, program ve hizmetlerini yürütmek,

14- Kaymakamlık ve Valilik tarafından takip edilen yatırım izleme raporlarını zamanında hazırlamak ve ilgili makamlara sunulmasını sağlamak,

15- Belediye bünyesindeki müdürlüklere gerekli durumlarda araç, iş makinesi ve personel desteği sağlamak. Ayrıca diğer kamu kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak,

16- Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak,

17- Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü malzeme ve demirbaş ihtiyacını yürürlükteki mevzuata uygun şekilde karşılamak,

18- Belediyeye ait park ve bahçelerin, Müdürlüğün yetki alanına giren diğer tesislerin yapım, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,

19-Belediye sınırları içerisindeki yolların düzgün ve trafiğe uygun durumda olması için asfalt, parke, beton v.b. yol kaplamalarının yatırım programına uygun olarak yapılmasını, bozulan kısımlarının tamir edilmesini, stabilize yollara temel malzeme serilmesini ve yolun gereken bölümlerinde hız kesici engel yapılmasını sağlamak,

20- Belediye meclisinin kararı üzerine 5393 sayılı yasanın 75. maddesindeki yetki çerçevesinde ve bütçe imkânları ölçüsünde Mahalli idareler ile diğer kamu kuruluşlarına ait yapım, bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak,

21-Belediye sınırları dahilinde ilgili muhtarlıkların, resmi kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda Belediye Meclisi kararına istinaden Belediye Başkanının onayı alınarak gerekli olan hizmet ve desteği sağlamak,