Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı No:1/101

Tel: (0362) 6112104
Tel: (0362) 6112005
Fax: (0362) 6112454

}

Hafta İçi Her Gün
08:00 - 17:00

YAKAKENT BELEDİYESİ HURDA SATIŞ ŞARTNAMESİDİR

 1. İŞİN KONUSU: Yakakent Belediyesine ait hurda 2886 Sayılı D.İ.K un 45.Maddesi gereğince açık teklif açık artırma usulüyle satış işinden ibarettir. Hurda miktarı tahmini 5 ( Beş) ton olarak kabul edilip hesaplamalar buna göre yapılmıştır. İhale sonuçlanınca hurda tartılacak ve çıkan ağırlık ihalede verilen birim fiyat ile çarpılıp tutar hesaplanacaktır.
 2. İHALENİN YERİ VE ZAMANI: Yakakent Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale tarihi 15.01.2019 Salı günü Saat 14:00 ‘de yapılacaktır.
 3. MUHAMMEN BEDEL: Satışa konu malzemelerin toplam muhammen bedeli KDV hariç 4.616,67 TL’dir.
 4. TEKLİFLERİN VERİLİŞ SÜRESİ: Teklifler istenilen belgelerle birlikte en geç 15.01.2019 Salı günü saat 13:30 ‘a kadar Yakakent Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
 5. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İstekliler tekliflerini malzemenin tümüne fiyat vermek koşulu ile toplam ve KDV hariç vereceklerdir. Değerlendirme bu bedel üzerinden yapılacaktır.
 6. MALZEMENİN GÖRÜLMESİ, TESLİM ALMA ŞEKLİ VE ŞARTLARI: İstekliler ihale saatinden önce satışa sunulan malzemeleri bulundukları yerde görebilirler.
  İhaleyi kazanan firma veya gerçek kişi Komisyon Kararının kendisine elden veya kanuni ikamet olarak gösterdiği adrese tebliğinden itibaren satışa konu malzemeleri 5 takvim günü içerisinde bulunduğu yerden teslim alacaktır. Süresi içerisinde teslim alma işlemlerini gerçekleştirmeyen alıcıya her gün 100,00 (Yüz) TL gecikme cezası uygulanacaktır.
  Satışa konu malzemenin nakliyesi ve yüklenmesi alıcıya aittir.
  İhale; üzerinde kalan istekli Komisyon Kararının kendisine adresine tebliğinden 5 iş günü içerisinde ihale bedeli + KDV ‘yi yatıracak ve yukarıda belirtilen süre içerisinde malzemeleri teslim alacaktır. İhale bedelinin 5 gün içerisinde yatırılmaması halinde geçici teminat irat kaydedilecektir.
  Hurda Malzemeler Yakakent Belediyesi alt kademe ve üst kademesinden teslim alınacaktır.
 7. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İstekliler tekliflerini malzemenin tümü için ve KDV hariç vereceklerdir. Değerlendirme bu bedeller üzerinden yapılacaktır. Geçici teminat hariç eksik belge ibraz edenlerin tekliflerinin kabul edilip edilmeyeceği hususu Komisyonun yetkisindedir. Bu nedenle kabul edilen veya edilmeyen teklifler için yapılacak itirazlar geçersizdir.
 8. İHALEYE KATILIM İÇİN İBRAZI GEREKLİ BELGELER:
  A) İçinde teklif mektubu bulunan iç zarf
  B) Vekaleten katılanların noter onaylı vekaletnamelerinin aslı veya idarece ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR ibaresini ve yetkilinin imzasını taşıyan fotokopisi
  C) Kimlik Belgesi (TC Kimlik No’lu)
  D) Geçici Teminata ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünce verilecek makbuz
  E) İkamet Belgesi
 9. İÇ ZARFA KONULACAK BELGELER: İç zarfa usulüne uygun doldurulmuş teklif mektubu konulacaktır.
 10. VERGİ, RESİM HARÇLARI: satıştan dolayı doğacak her türlü yasal vergiler ve ihaleye katılım için yapılacak masraflar ihale üzerinde kalan istekliye aittir.
 11. MÜCBİR SEBEPLER: satın alma işini taahhüt eden alıcı mücbir sebeplerden dolayı taahhüdünü zamanında yerine getiremediği takdirde ( ihale bedelinin yatırılması ve alınacak hurdaların zamanında yerinden alınamaması) Yakakent Belediyesi bu süreyi taahhüt süresine eklemekte ve gecikmeye sebep hususların mücbir olup olmadığının takdirinde serbesttir.
 12. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ: Bu şartnameden veya verilecek tekliflerden dolayı doğacak anlaşmazlıklarda Alaçam Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
 13. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, ihale konusu malzemelerin ihalesine iştirak edebilmek için muhammen bedelin %3 kadar geçici teminat vereceklerdir.
  İhale üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı alındıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra, ikinci, üçüncü sıradaki teklif sahibinin teminatı sözleşme imzalanana kadar diğerlerinin ki ise ihale sonuçlandıktan bir hafta içerisinde iade edilir.
 14. ÖZEL HÜKÜMLER:
  a. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  b. Uygun fiyat ve koşulların tespitinde Belediye yetkilidir.
  c. Değerlendirme sonucuna ilişkin olarak yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
  d. İhale şartnamesi www.yakakent.bel.tr adresinde yayınlanmaktadır.
  Bütün şartları okudum ve tamamını kabul ettim.
  İstekli
  Adı Soyadı
  Kaşe – İmza

Yakakent Belediyesi Hurda Satışı Şartnamesini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.


Dosyalar & Ekler

YAKAKENT BELEDİYESİ HURDA SATIŞ ŞARTNAMESİDİR